วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 08:00 น. ข้าพระเจ้านางสาวจุฑามาศ แซ่อึงและทางทีม U2T ตำบลทุ่งจังหัน ได้จัดกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T – COVID WEEK)ณ โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน โดยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง COVID-19 ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 ในพื้นที่โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน ต.ทุ่งจังหัน

ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 (โควิด-19)  ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก และทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุข ปัญหาด้านเศรษฐกิจ และปัญหาด้านสุขภาพจิต  นอกจากนี้ปัญหาทางสังคมเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่เริ่มพบมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้หญิง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ คนเร่ร่อน คนไร้บ้าน หรือแม้กระทั่งผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ล้วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้  หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้ปัญหาทวีความรุนแรงมากขึ้น

ดิฉันและทีมงานได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อโรค COVID19แล้ววิธีป้องกันโรคระบาด โดยกิจกรรมในวันนี้ช่วงเข้ามีทั้ง การสอนทำเฟสชิวโดยให้นักเรียนที่เข้าร่วมทุกคนได้ทำเฟสชิวด้วยตัวเอง แล้วยังมีกิจกรรมสอนล้างมือให้ถูกวิธี รวมทั้งกันคัดแยกขยะในโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนน่าอยู่และสะอาด ซึ่งในช่วงบ่ายดิฉันและทีมงานก็ได้ไปที่วัดทุ่งจังหัน พวกเราได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดและในศาลามีการทำความสะอาดโดยการนำแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อย

 

                            

อื่นๆ

เมนู