ข้าพเจ้านายอัตชัย ทองพูน ประเภทนักศึกษา ID12 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: ID12 การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพตลอดห่วงโซ่การผลิตและแปรรูปกล้วย ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประจำตำบลทุ่งจังหัน ในครั้งนี้ ข้าพเจ้า นายอัตชัย ทองพูน ได้ลงพื้นที่ในตำบลทุ่งจังหันเพื่อสำรวจมาตรการ การป้องกันการแพร่เชื้อโควิด 19 ในแต่ละส่วนของตำบลทุ้งจังหัน พบว่าในปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในเขตพื้นที่ ตำบลทุ่งจังหัน พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 แต่ยังเป็นผู้ติดเชื่อที่เดินมาจากพื้นที่จังหวัดอื่น เข้าสู่สถานกักตัวที่รัฐจัดหาไว้ให้ ซึ่งในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้เอง รัฐมีการเร่งฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเยาวชนและผู้สูงอายุ รวมถึงผู้สูงอายุในเขตพื้นที่อำเภอโนนสุวรรณด้วย จากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนมีการดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้น และมีการได้รับวัคซีนแล้วกว่า 70 % และนำนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน ที่มีอายุ 12 ปี ขึ้นไปเข้ารับวัคซีน ไฟเซอร์ (Pfizer Vaccine) ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และ กำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และ กำลังยืน

และได้ทำการเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ข้อมูลของชาวบ้านที่ทำอาชีพในท้องถิ่น ได้รู้ว่าส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรโดยปลูกยางพารากับมันสำปะหลังเป็นส่วนใหญ่ แล้วยังปลูกอย่างอื่นหลายครัวเรือน เช่น ข้าว กล้วยน้ำว้า ข้าวโพด แตงกวา ถั่วฝักยาว เป็นต้น หรือหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารต่างๆ เพื่อนำมากรอกข้อมูลลงในระบบ CBD และบันทึกข้อมูลจากแบบฟอร์ม  ลงในฐานข้อมูล

ไม่มีคำอธิบาย

 

 

อื่นๆ

เมนู