มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบล ในจังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้า นางสาวดวงใจ สายบุตร เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจชุมชนตำบลทุ่งจังหัน เพื่อปรับปรุงร้านกล้วยเบรกแตกแม่สำลี ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 จากการสำรวจชุมชนตำบลทุ่งจังหัน ทางทีมงานเราได้พบร้านกล้วยเบรกแตกแม่สำลีที่เป็นสินค้า OTOP ระดับตำบล เนื่องจากทางร้านยังขาดคุณสมบัติหลายประการ อาทิ เช่น จุดเด่นของร้านยังไม่เป็นที่สังเกตเมื่อมีรถสัญจรไปมา และรวมถึงสินค้ายังไม่รับ GMP 

คณะทีมงานมีความเห็นชอบที่จะลงพื้นที่ปรับปรุงร้านกล้วยเบรกแตกเพื่อยกระดับให้เป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้นเพื่อความสะดวกและมีจุดเด่นให้กับทางร้าน ทีมงามได้ร่วมมือร่วมแรงปรับปรุงร้านให้สวยงาม และมีป้ายที่เป็นจุดเด่นหน้าร้าน จะได้เป็นจุดสังเกตอย่างเด่นชัด มีการจัดทำเพจเพื่อนำเทคโนโลยีเข้ามีใช้ให้เกิดประโยชน์และสะดวกยิ่งขึ้นในการจำหน่ายสินค้า ปรับเปลี่ยนแพ็คเกทเพื่อให้มีความสวยงาม 

ดังนั้นประโยชน์จากการปรับปรุงร้านจึงสำคัญมาก จะได้สร้างความเข้มแข็งให้กับทางร้าน ชุมชนเข้มแข็งมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากล และเป็นที่นิยมกันแพร่หลายในยุคเทคโนโลยีสืบต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู