ข้าพเจ้า นางสาวดวงกมล  ชวารีรัมย์  เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน  อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ประเภทประชาชนสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ID12 ได้ลงปฏิบัติการทำงานในพื้นที่ตำบลทุ่งจังหัน  ภายในเดือนตุลาคม  ได้ลงพื้น  ช่วยทำความสะอาดบริเวณร้านกล้วยป้าสำลีปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรอบข้างให้น่าอยู่

ร้านกล้วย นางสำลี  คุตะวัน  หรือ ป้าสำลี ตั้งอยู่บ้านทวีทรัพย์ บ้านเลขที่ 51 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งจังหัน  อำเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นร้านกล้วยเบรกแตกหรือกล้วยฉาบ ที่จัดตั้งมานานหลายปี  ชาว U2T จึงได้เข้ามาช่วยปรับปรุงร้านใหม่ให้ป้าสำลี ช่วยสร้างเตาทอดกล้วยใหม่  ช่วยทำความสะอาดบริเวณร้านปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรอบข้างให้หน้าอยู่  ช่วยทำป้าย ช่วยออกแบบสติกเกอร์ใหม่  และออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้น่าซื้อ  เพื่อให้ร้านกล้วยจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีรายได้เข้ามาเพิ่มขึ้นแก่คนในชุมชน

อื่นๆ

เมนู