การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ข้าพเจ้า นางสาวจริยา สอนโยหา เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการลงพื้นที่ร่วมกับทีมงานในตำบลสำรวจมาตรฐานการผลิตกล้วยเบรกแตกของร้านป้าสำลีในตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ พบว่าร้านกล้วยเบรกแตกป้าสำลีสินค้า OTOP ของชุมชน มีพื้นที่เปิดโล่ง โต๊ะและตู้วางสินค้าเก่าและทรุดโทรม หลังคาหน้าร้านต่ำทำให้มองสินค้าไม่ชัดเจน บรรจุภัณฑ์ของสินค้าไม่น่าดึงดูดลูกค้า ทีมงานโครงการยกรับดับเศรษฐกินและสังคมรายตำบลของตำบลทุ่งจังหันจึงร่วมกันพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ของตำบลทุ่งจังหันหรือกล้วยเบรกแตกป้าสำลีให้ได้มาตรฐานตาม อย. โดยการปรับปรุงร้านให้สะอาดตามมาตรฐาน พัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้หลากหลายรูปแบบและทันยุคสมัยของปัจจุบันให้ดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น ซึ่งหน้าร้านยังไม่มีจุดเด่นมากนัก ไม่เป็นจุดสังเกต ข้าพเจ้าและทีมงานจึงได้จัดทำป้ายร้าน จุดผลิตสินค้า ร้านวางสินค้าโดยให้ช่างก่อสร้างมาขยายร้านให้ดูสะอาด น่าสนใจ ไม่ดูทึบเกินไปหรือโล่งขึ้น และได้ปรับภูมิทัศน์ในร้านและรอบๆร้านขึ้นใหม่จะได้ไม่บังหรือเป็นจุดเด่นแทนร้าน ลูกค้าขับรถผ่านจะได้มองเห็นสินค้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับการดำเนินงานปรับปรุงร้านขายสินค้า OTOP ณ ตอนนี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วคือสติ๊กเกอร์ติดผลิตภัณฑ์ ป้าย OTOP ร้านกล้วยเบรกแตกป้าลี ป้ายไวนิลติดหน้าร้าน ตั้งเสา มุงหลังคา เทพื้น ก่อบล็อกปรับภูมิทัศน์ร้านที่ขยายออกไป จัดทำเพจสำหรับขายสินค้าให้มีลูกค้ารู้จักสินค้า OTOP ของตำบลทุ่งจังหันกว้างและมากขึ้นในตลาดออนไลน์และตำบลอื่น การดำเนินงานที่ยังต้องดำเนินการต่อคือติดตั้งเตาสำหรับการทอดกล้วย การติดตะแกรงเหล็ก การติดตั้งประตูเข้า-ออกร้าน การจัดทำอุปกรณ์ชั้นวางสินค้าต่าง ๆ บรรจุสินค้าในบรรจุภัณฑ์ใหม่และลงขายทางหน้าเพจ และตรวจสอบมาตรฐานให้ผ่าน อย.

อื่นๆ

เมนู