ข้าพเจ้านางสาวนิภาภรณ์ ชัยพันธ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร: ID12 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากการที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจและในการทำงานปฏิบัติตัวด้วยมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆ ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการลงพื้นที่ปรังปรุงร้านค้าชุมชน และได้มีการทำความสะอาดบริเวณรอบๆ กำจัดขยะมูลฝอย กวาดขยะ เก็บขยะ และตัดต้นไม้ที่บดทิวทัศน์ในการมองเห็น กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างทีมงานตำบลทุ่งจังหันและชุมชนแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียว กับความรักใคร่กลมเกลียว เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้องและเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นสาระแก่นสารและที่เป็นประโยชน์เป็นความเจริญต่อ ส่วนรวมและเพื่อนมนุษย์ต่อไป ทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นประโยขน์ต่อชุมชนไม่มากก็น้อย

 

อื่นๆ

เมนู