รายงานผลการปฏิบัติงาน : นายปฏิพัทธ์ ยิ้มพันธ์

ประจำเดือน ตุลาคม

                                                                               

          การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประจำตำบลทุ่งจังหัน ในครั้งนี้ข้าพเจ้า นายปฏิพัทธ์ ยิ้มพันธ์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลทุ่งจังหัน ตำแหน่งนักศึกษา จะมานำอาชีพหลักที่เป็นแหล่งรายได้หลักของประชาชนตำบลทุ่งจังหัน

ผู้สำรวจได้ทำการสำรวจในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ คือ บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 14  ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์  ประชาชนในหมู่บ้านนี้ประกอบอาชีพที่หลากหลาย อาทิ เกษตรกร ค้าขาย รับจ้างทั่วไป แต่อาชีพหลักส่วนใหญ่คือเกษตรกร โดยแบ่งออกเป็น ทำนา สวนยางพารา ไร่มันสำปะหลัง และไร่ข้าวโพด ปลูกทั้งพืชไร่และพืชสวนเป็นส่วนใหญ่ เช่น ยางพารา มันสำปะหลัง ทุเรียน กล้วย ลำไย เงาะ มะม่วง ข่า พริก ข้าวโพด มะเขือเทศ แตงโม และพืชหมุนเวียนอีกหลายชนิด ทั้งยังมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน้ำแร่และดินที่เหมาะกับการปลูกพืชสวนเป็นอย่างดี รายได้เฉลี่ยประมาณ 10,000-15,000เดือน/ต่อครัวเรือน โดยการนำไปขายตามพื้นที่เกษตร ตลาดนัด และตามบ้านเรือนใกล้เคียง

อื่นๆ

เมนู