การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ดิฉัน นางสาวสุธิดา ปัดไธสง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคมนี้ จากการลงสำรวจพื้นที่และได้รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาร้านค้าที่จัดจำหน่ายกล้วยในตำบลทุ่งจังหันให้มีมาตรฐานและเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายให้แพร่หลาย

จากที่ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจร้านค้าหรือร้านผลิตกล้วยเบรกแตกแล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาช่องทางการพัฒนาและส่งเสริมให้ร้านค้าที่ผลิตกล้วยเบรคแตกสามารถผลิตกล้วยเบรคแตกที่มีความสะอาดพร้อมทั้งขึ้นทะเบียน อย. เพื่อให้เกิดความมั่นใจและน่าเชื่อถือต่อผู้บริโภค และร้านค้าก็ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาที่ถูกวิธี สามารถเป็นร้านค้าที่รับผลผลิตจากชาวสวนกล้วย ซึ่งมีจำนวนมากในตำบล รับซื้อกล้วยเพื่อมาแปรรูปจำหน่ายในตลาดที่กว้างขึ้น ซึ่งนั่นก็ส่งผลดีให้กับชาวสวนในตำบลและแม่ค้าแปรรูปกล้วยด้วยเช่นกัน อีกอย่างกลุ่มประชากรสูงอายุก็มีรายได้จากการรับจ้างปอกกล้วยด้วยนะคะ

ดิฉันและสมาชิกทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจเพื่อพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน จึงขอฝากร้านค้ากล้วยเบรกแตกของตำบลทุ่งจังหันของเราด้วยค่ะ “กล้วยเบรกแตก ของฝากตำบลทุ่งจังหัน”

 

อื่นๆ

เมนู