ข้าพเจ้า นางสาวทัศนีย์กร สิทธิสังข์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลทุ่งจังหัน  อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้ทำการลงพื้นที่เดือนตุลาคม ณ หมู่ที่ 5 บ้านทวีทรัพย์ เพื่อเก็บข้อมูลในการปรับปรุงร้าน “กล้วยเบรกแตกแม่สำลี” คุณป้าสำลีทำอาชีพแปรรูปกล้วยเบรกแตกมาแล้วประมาณ 20 ปีได้ อีกทั้งยังเป็นสถานที่เรียนรู้ศึกษาดูงานสินค้าโอทอปให้แก่ประชาชนและนักเรียนมาเป็นเวลานาน เนื่องจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไปและมีการแข่งขันทางการค้าขายมากขึ้น ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้เล็งเห็นความสำคัญในการปรับปรุงและส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับความต้องการในปัจจุบัน  และเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนำไปสู่การสร้างรายได้ที่มั่นคง

ไม่มีคำอธิบาย

ดังนั้นทางผู้ปฏิบัติงานจึงได้มีแนวทางในการปรับปรุงสถานที่ทำเลที่ตั้งเพื่อเพิ่มจุดเด่นและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้คนที่ผ่านไปมาได้แวะซื้อและชมสินค้า นอกจากนั้นการยังได้มีการพัฒนาภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และการบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มเอกลักษณ์ให้ดูน่าสนใจและปรับปรุงมาตรฐานขั้นตอนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยเป็นไปตามคุณภาพที่ตั้งไว้ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและเพิ่มรายได้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการแปรรูปจากวัตถุดิบที่มีอยู่และหาได้ง่ายจากชุมชน และยังเป็นการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยในชุมชนอีกด้วย นอกจากนี้การเพิ่มช่องทางการขายสินค้าโดยการขายผ่านทางออนไลน์นอกจากจะสะดวกต่อผู้ซื้อและผู้ขายแล้วยังง่ายต่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆอีกด้วย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

อื่นๆ

เมนู