การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ข้าพเจ้า นางสาววิพาไล คันดุไล เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจร้านขายสินค้า OTOP ประจำตำบลทุ่งจังหัน เพื่อที่จะดำเนินการปรับปรุงร้านให้มีความน่าสนใจและดึงดูดลูกค้ามากยิ่งขึ้น จากการลงพื้นที่ร่วมกับทีมงานในตำบล สำรวจมาตรฐานการผลิตกล้วยเบรกแตกของร้านแม่สำลีในตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ พบว่า ร้านค้ามีลักษณะเป็นพื้นที่เปิดโล่งมุงหลังคาสังกะสี บริเวณหน้าร้านใช้สำหรับวางผลิตภัณฑ์กล้วยเบรกแตกเพื่อจำหน่าย ซึ่งหน้าร้านยังไม่มีจุดเด่นมากนักและประกอบกับร้านค้าอยู่ใกล้ทางโค้งมีต้นไม้บังทำให้ยากต่อการมองเห็น ข้าพเจ้าและทีมงานได้วางแผนและดำเนินการปรับปรุงร้านไม่ว่าจะเป็นการหาช่างมาคำนวนการปรับปรุงร้านและโครงสร้างใหม่ของร้าน การทำความสะอาดร้าน ปรับภูมิทัศน์ของร้าน และได้มีการก่อสร้างขยายร้านให้มีพื้นที่สำหรับการประกอบกิจการแปรรูปกล้วยเพื่อจำหน่ายเป็นสินค้า OTOP ประจำตำบล

สำหรับการดำเนินงานปรับปรุงร้านขายสินค้า OTOP ณ ตอนนี้ได้ดำเนินงานถึงขั้นตอนการก่อสร้างร้าน มุงหลังคาร้าน ตั้งเสา เทพื้น ก่อบล็อก และในครั้งต่อไปจะเป็นการติดตั้งเตาสำหรับการทอดกล้วย การติดตะแกรงเหล็ก การติดตั้งประตูเข้า-ออกร้าน การจัดทำอุปกรณ์ชั้นวางสินค้าต่าง ๆ รวมไปถึงการออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ การจัดทำเพจเพื่อการจำหน่ายสินค้าให้เป็นที่รู้จักในตลาดออนไลน์ต่อไป

         

ภาพร้านก่อนการปรับปรุง

       

ภาพการเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดร้าน

     

ภาพการดำเนินงานปรับปรุงร้าน

 

อื่นๆ

เมนู