กระผมนายกิตติ คิดถูก เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายนนี้ ในการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย กระผมและทีมงานได้ดำเนินการพัฒนาร้านค้าแปรรูปกล้วยเบรกแตก ปรับสภาพแวดล้อมและร้านค้าใหม่ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผ่าน อย. รวมทั้งได้จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยในตำบลอีกด้วย

จากเดือนที่แล้วได้มีการปรับสภาพแวดล้อมร้านแปรรูปกล้วยเบรกแตก และยังคงมีการดำเนินงานพัฒนาร้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ร้านมีสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ กว้างขึ้น สะอาดขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับกล้วยจากเกษตรกรผู้ปลูกได้มากขึ้น และสามารถแปรรูปกล้วยได้จำนวนมากขึ้น และมีแหล่งจำหน่ายที่กว้างยิ่งขึ้น นี่คือภารกิจที่พวกเราชาว U2T ตำบลทุ่งจังหัน ได้ร่วมมือกันพัฒนา

 

นอกจากการยกระดับเศรษฐกิจการแปรรูปกล้วยแล้ว ยังได้จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยในตำบลอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการป้องกันโรคตายพราย และการทำจุลินทรย์หน่อกล้วย เพื่อให้เกษตรสามารถลดต้นทุนในการปลูกกล้วย การรักษาโรคที่เกิดกับกล้วยและสร้างองค์ความรู้ให้เกษตรกรสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต

   

อื่นๆ

เมนู