โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านายกิตติ  จันทะกล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ พื้นที่รับผิดชอบ ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ID12)

ขอรายงานผลการปฎิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ดังนี้

  1. ลงพื้นที่ปรับปรับภูมิทัศน์ร้านจำหน่ายกล้วยเบรกแตกในตำบลทุ่งจังหัน  เป็นการปรับปรุงต่อเนื่องจากเดือนตุลาคม หลังจากมีการปรับพื้นที่ ตัดหญ้า และต้นไม้ที่ปิดบังบริเวณหน้าร้านให้เปิดโล่ง ง่ายต่อการมองเห็นแล้ว ได้มีการออกแบบป้ายข้างทางและติดตั้งหน้าร้านเพิ่มเติม โดยทีมผู้ปฏิบัติงานได้ช่วยกันทำป้ายและนำไปติดตั้งหน้าร้าน

2. กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดโรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนของนักเรียนในโรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน มีการทำความสะอาดโรงอาหาร  การทำความสะอาดหอประชุม และการทำความสะอาดรอบๆ บริเวณโรงเรียน กิจกรรมนี้มีน้องๆ นักเรียน คุณครู ผู้ปกครองมาช่วยกันทำความสะอาดอย่างพร้อมเพรียง

 

Tags: , , ,

อื่นๆ

เมนู