รายงานผลการปฏิบัติงาน : นายปฏิพัทธ์ ยิ้มพันธ์

ประจำเดือน พฤศจิกายน

                                                                               

          การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประจำตำบลทุ่งจังหัน ในครั้งนี้ข้าพเจ้า นายปฏิพัทธ์ ยิ้มพันธ์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลทุ่งจังหัน ตำแหน่งนักศึกษา โดยทีมงานได้ดำเนินการลงพื้นที่ทำจิตอาสา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน  อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อทำความสะอาดโรงเรียนบริเวณโรงอาหาร ห้องน้ำ และหอประชุม เป็นการต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 หลังจากที่ปิดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด – 19 ระบาดหนักภายในประเทศ จากที่มีการเรียนการสอนรูปแบบปกติไปเป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์ จากนี้รัฐบาลได้ประกาศให้มีการเปิดประเทศและการคลายล๊อคในสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว รวมไปถึงการเปิดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนอีกด้วย การเปิดภาคเรียนในครั้งนี้เด็กนักเรียนที่อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปได้รับการฉีดวัคซีนกันครบทุกคน ส่วนเด็กนักเรียนที่อายุยังไม่ถึง 12 ปี ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือทุกครั้งหลังหยิบจับสิ่งของทุกครั้ง

อื่นๆ

เมนู