การลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD สร้างความสามัคคีในกลุ่มทำงาน

นางสาวสุพิชญนันทน์ คุณที่ยง

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD ของตำบลทุ่งจังหัน เพื่อบันทึกลงระบบ พบว่าตำบลทุ่งจังหันแบ่งออกไป 2 โซน ได้แก่

โซนเหนือ ทุ่งจังหัน 7 หมู่บ้าน

โซนใต้  ซับสมบูรณ์ 7 หมู่บ้าน

เปิดรูปภาพ

การเกษตรของแต่ละโซนจะแตกต่างกันออกไป โซนเหนืออจะเป็นการเพาะปลูกข้าว และมันสำปะหลังเป็นส่วนใหญ่ ชาวบ้านมีรายได้ตลอดปี มีการทำสวนเกษตรบ้าง ในบางรายแต่ไม่ใช่ทั้งหมด เหตุผลหลักๆคือ ไม่มีตลาดรองรับการผลิต เกษตรกรยังขาดความรู้ในบางด้าน จึงทำให้การทำเกษตรแบบผสมผสานมีความจำกัด

เปิดรูปภาพ

ในส่วนของโซนใต้คือซับสมบูรณ์จะเน้นไปทางการทำสวนมากกว่าการทำนา ทำสวนทุเรียนน้ำแร่ สวนลำไย ปลูกฟักทอง แตงกว่า ผักสวนครัวต่างๆ ทำสวนกล้วยน้ำว้า กล้วยหอมทอง กล้วยคาเวนดิช และทำการเกษตรอื่นๆ รายได้ของเกษตรกรจะมีตลิดทั้งปี เพราะได้จากผลผลิตที่หลากหลาย

การลงพื้นที่จะทำแบบลงพร้อมกันเป็นกลุ่ม แล้วแยกบันทึกข้อมูล ทุกๆคนช่วยกันทำ แชร์ความรู้และข้อมูลซึ่งกันและกัน จะเห็นได้ชัดเจนว่าการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละครั้ง กลุ่มผู้ทำงานมีความสามัคคีต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะการเดินทางเข้าสำรวจบางพื้นที่ยังมีความยากลำบากในการเข้าถึง

เปิดรูปภาพ

อื่นๆ

เมนู