รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน

ข้าพเจ้า นางสาวทัศนีย์กร สิทธิสังข์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้ทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน โดยได้ลงพื้นที่ชุมชนในตำบลทุ่งจังหันเพื่อสำรวจรวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น แหล่งน้ำ แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนในแต่ละพื้นที่ เพื่อที่จะได้วางแผนพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในลำดับต่อไปให้มีความมั่นคงยั่งยืน

เปิดรูปภาพ

 

และนอกจากนี้ได้มีการลงพื้นที่ทำจิตอาสาและได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ต่างๆในโรงเรียน ทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลทุ่งจังหันได้ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงเรียนเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเทอม และสร้างสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาดน่าอยู่ยิ่งขึ้น

อื่นๆ

เมนู