ข้าพเจ้านายทองคำ ขู่คำราม ประเภทบัณฑิตจบใหม่

ข้าพเจ้านายทองคำ ขู่คำราม ลงพื้นที่กับทั้งทีมงานตำบลทุ่งจังหัน ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ได้ลงพื้นที่ช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียนทุ่งจังหัน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดโรงเรียน และได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้แก่โรงเรียน

และได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล เช่น แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรง ร้านอาหารในห้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น แหล่งน้ำในท้องถิ่น และสวนคุณครูลัดดาวัลย์ สวนคุณครูถนอม และบริเวณในเขตของตำบลทุ่งจังหัน เพื่อกรอกลงในระบบ CBD เพื่อเข้าสู้ G-Map

ที่ในการแปรรูปกล้วยในพื้นที่ตำบลทุ่งจังหัน คือ นางสำลี คุตะวัน บ้านเลขที่ 51 ม.5 บ้านทวีทรัพย์ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ ทางทีมงานU2T ตำบลทุ่งจังหัน ได้ให้ช่างมาทำการติดตั่งโครงสร้างของร้านใหม่ และตั้งป้ายสินค้า OTOP ร้านใหม่ให้กับร้านนางสำลี คุตะวัน เพื่อทำให้ผู้ที่สัญจรไปมาได้เห็นป้ายร้านง่ายขึ้น

อื่นๆ

เมนู