กระผมนายกิตติ คิดถูก เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคมนี้ ในการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย กระผมและทีมงานได้ดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD ในตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลครั้งนี้ได้ลงลึกรายละเอียดสำคัญต่าง ๆ ภายในตำบลได้ดียิ่ง

ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมในพื้นที่ตำบลทุ่งจังหันนั้นเป็นช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบใดใดต่อการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของคณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในตำบลเลยครับ เพราะในตำบลของเรานอกจากยึดอาชีพทำนาเป็นส่วนมาก แต่ประชาชนอีกส่วนหนึ่งก็ยังทำไร่ทำสวนและยึดอาชีพค้าขายอีกจำนวนมากเช่นกัน ไม่ว่าจะทำไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง ไร่ข้าวโพด สวนยางพารา สวนกล้วย และสวนผลไม้ต่าง ๆ เช่น ทุเรียน ลำไย มะม่วง เงาะ ฯลฯ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นตำบลที่มีการทำการเกษตรแบบผสมผสาน มีผลผลิตจำหน่ายทั้งปีเลยครับ และการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้กระผมได้นำความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ มาฝากครับ นั่นก็คือการเลือกหน่อกล้วยที่สมบูรณ์และหน่อกล้วยตายพรายว่าภายในต้นนั้นมีลักษณะต่างกันอย่างไร ระหว่างหน่อกล้วยพันธุ์ดีที่เหมาะแก่การนำไปปลูกภายในต้นจะมีสีขาวใสสวยงาม ส่วนกล้วยตายพรายจะมีสีคล้ำปะปนภายในต้น หากเจอต้นกล้วยลักษณะดังกล่าวให้ตัดทิ้งแล้วนำไปไว้ให้ห่างสวนกล้วยเลยนะครับ

การเก็บข้อมูล CBD ครั้งนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เจาะลึกข้อมูลได้ละเอียด และได้เห็นความร่วมมือของประชาชนชนชุมชนตำบลของเราที่มีความกระตือรือร้นที่พร้อมให้ความร่วมมือเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู