รายงานผลการปฏิบัติงาน : นายรัฐธรรมนูญ ปะวันนัง ประจำเดือน ธันวาคม

การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประจำตำบลทุ่งจังหัน ในครั้งนี้ ข้าพเจ้า นายรัฐธรรมนูญ ปะวันนัง ได้ลงพื้นที่ในตำบลทุ่งจังหันเพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วย ในพื้นที่ตำบลทุ่งจังหัน โดยได้นำขอมูลที่ได้รับจากเกษตรกรผู้ปลูกกล้วย ตำบลทุ่งจังหัน มาจัดทำเป็นวีดีโอเพื่อใช้นการเผยแพร่ต่อไป โดยมีข้อมูลทั้งหมด 7 ชุดข้อมูล คือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ปลูกกล้วยในตำบลทุ่งจังหัน เทคนิคการปลูก เทคนิคการป้องกันรักษาโรคกล้วย เทคนิคการเตรียมดิน เทคนิคการเก็บเกี่ยวผลผลิต เทคนิคการขยายพันธุ์กล้วย และเทคนิคในการบำรุงกอกล้วย โดยได้รับความอนุเคราะข้อมูลจาก นายถนอม หมั่นประโคน ซึ่งเป็นหนึ่งในเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ ซึ่งทางคณะทำงานในตำบลทุ่งจังหัน ได้รับการอนุเคราะด้วยดีและเป็นที่ต้อนรับของคนในชุมชน

          ทั้งนี้ คณะทำงานในตำบลทุ่งจังหันยังได้เร่งดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถของร้านค้าสินค้าโอทอปในพื้นที่ ในทุกๆด้านเท่าที่จะดำเนินการได้ เช่น การปรับปรุงพื้นที่การผลิต พื้นที่หน้าร้าน และสื่อประสาสัมพันธ์อีกด้วย 

Tags:

อื่นๆ

เมนู