การจัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยตำบลทุ่งจังหัน ข้าพเจ้านางสาวทัศนีย์กร สิทธิสังข์ ผู้ปฏิบัติงานตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ ประเภทบันฑิตจบใหม่ ตำบลทุ่งจังหันเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะแก่การเพาะปลูกเป็นอย่างมาก ปัจจุบันมีเกษตรกรจำนวนมากเลือกปลูกกล้วย จนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชน ผลผลิตจึงอาจจะต้องมีคุณภาพและตรงตามความต้องการของผู้ซื้อ การดูแลกล้วยให้ได้ผลผลิตตามต้องการจึงสำคัญมากเช่นกัน และอาจจะมีเกษตรกรบางส่วนขาดความรู้ในการดูแลกล้วย ดังนั้นทางผู้ปฏิบัติงานจึงได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการดูแลกล้วย โดยเฉพาะโรคตายพรายที่เกิดกับกล้วย และได้สาธิตวิธีการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยและเชื้อราไตรโคเดอร์มา มีสอนทำจุลินทรีย์ให้แก่เกษตรกร และแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้เพื่อที่เกษตรกรจะได้นำความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการปลูกกล้วยจากเกษตรกรอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู