การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ข้าพเจ้า นางสาววิพาไล คันดุไล เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน ธันวาคม

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล CBD ณ พื้นที่ตำบลทุ่งจังหัน สำหรับการเก็บข้อมูล CBD นั้นมีประโยชน์อย่างไรในเดือนนี้เราจะมาอธิบายกันค่ะ เนื่องจากระบบจัดเก็บข้อมูล CBD นี้เป็นระบบที่จะเข้ามาอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงกับแต่ละพื้นที่หรือแต่ละสาขา โดยเน้นความยืดหยุ่นและความสะดวกต่อการลงพื้นที่ให้มากที่สุด

คุณลักษณะของระบบ มีดังนี้

  • สามารถบันทึกและจัดเก็บข้อมูลหลากหลายแขนงได้โดยสะดวกรองรับอุปกรณ์หลากหลายขนาด ทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS Android Windows เป็นต้น
  • สามารถบันทึกและจัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน ตรงตามแบบฟอร์มที่ถูกกำหนดไว้
  • สามารถเรียกดูประวัติข้อมูลที่แต่ละผู้ปฏิบัติงานบันทึกไว้ด้วยตนเองได้
  • สามารถแก้ไข เพิ่มเติม หรือลบข้อมูลที่ตนเองเป็นผู้บันทึกได้

เนื่องจากพื้นที่ตำบลทุ่งจังหันเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก มีการทำเกษตรแบบผสมผสาน มีแหล่งน้ำที่สำคัญทางการเกษตร มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่น่าสนใจ มีสถานที่ที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีความน่าสนใจอยู่มากมาย และมีผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ไม่ว่าจะเป็นกล้วยเบรกแตกที่มีหลากหลายรสชาติ การทอผ้าไหมที่มีหลากหลายลวดลาย เป็นต้น ดังนั้นการจัดทำระบบ CBD จะเป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญ ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่สามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละชุมชนได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปจัดเก็บยังระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู