1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ
  4. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบล ในจังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้านางสาวนิภาภรณ์ ชัยพันธ์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบล ในจังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้านางสาวนิภาภรณ์ ชัยพันธ์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านใน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 จากการสำรวจพบว่า ในตำบลทุ่งจังหันได้มีมาตรการป้องกัน COVID -19 ได้มีการตั้งด่านรายงานตัวก่อนเข้าตำบลทุ่งจังหันกับผู้นำชุมชนหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนการการใส่หน้ากากอนามัยในที่ชุมชน ล้างมือบ่อยๆ การเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น การสัมภาษณ์ผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 นางกาญจนา ชาสำโรง อายุ 39 ปี  ก่อนที่จะไปรับวัคซีน มีการเตรียมตัวคือการพักผ่อนให้เพียงพอ นอน 12 ชั่วโมง ดื่มน้ำให้เพียงพอต่อร่างกาย ทำอุณหภูมิร่างกายให้ปกติผ่อนคลาย หลังการได้รับวัคซีน ได้นั่งพักดูอาการ 30 นาที ปวดบริเวณที่ฉีดวัคซีนมีอาการง่วงนอน และได้พักผ่อนห้ามทำงานหนัก

การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID 19  จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสนี้ขึ้นมา ช่วยป้องกันการติดเชื้อหากได้รับเชื้อในอนาคต แต่ต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งหลังฉีดวัคซีนร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้ การฉีดวัคซีนผู้ที่ได้รับวัคซีนยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID – 19 อย่างเคร่งคัด ใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม ล้างมือบ่อยๆ กินร้อนช้อนกลาง ไอจามปิดปาก

อื่นๆ

เมนู