การศึกษาขั้นตอนในการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยตำบลทุ่งจังหัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบลในจังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวอังคณา ดวงดี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกันกับทีมงานที่ปฏิบัติงานในตำบลทุ่งจังหัน โดยทำการศึกษาข้อมูลและขั้นตอนในการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยตำบลทุ่งจังหัน วิสาหกิจชุมชน  คือ  กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า  การให้บริการ  หรือการอื่น ๆ  ที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มี ความผูกพันกัน  มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการ  เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว  ชุมชนและระหว่างชุมชน ในการศึกษาขั้นตอนโดยการ

1.รวบรวมสอบถามเกษตรกรที่สนใจในการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วย   :   โดยได้สอบถามจากรายชื่อเกษตรกรที่เคยเก็บข้อมูลไว้แล้วก่อนว่ามีท่านใดสนใจและอยากที่จะเข้าร่วมรวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจไหม และได้หาข้อมูลเพื่อที่จะได้เห็นถึงความแตกต่างว่าการจดทะเบียนวิสาหกิจดีกว่าการไม่จดทะเบียนอย่างไร ซึ่งการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนจะได้การรับรองสถานะในการรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชน สามารถขอรับและได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนจากคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจตามกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ได้ ส่วนวิสาหกิจชุมชนที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้น จะไม่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย และจะไม่มีสิทธิ์ในการขอรับและได้รับการส่งเสริม สนับสนุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 เป็นต้น

2.เสนอไอเดียในการทำการตลาดกลางออนไลน์ สำหรับเกษตร กลุ่มแปรรูป และกลุ่มลูกค้าทั่วไป  :  โดยได้ร่วมกันเสนอไอเดียโดยการแลกเปลื่ยนความคิดเห็นทั้งในทีมและเกษตรกรที่สนใจรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

3.ศึกษาขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และวางแผนการดำเนินงาน :  โดยการศึกษาขั้นตอนนั้น เริ่มจากการค้นคว้าหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต ทั้งในเว็บของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ซึ่งในส่วนของการยื่นจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนนั้นจะต้องมีการรวมกลุ่มดังนี้

– รวมกลุ่มคนในชุมชน  ไม่น้อยกว่า  7  คน  และไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน

– กลุ่มคนที่รวมตัวกันต้องมีความตั้งใจประกอบอาชีพร่วมกัน  1  อย่าง  หรือหลายอย่าง

– ร่วมกันจัดทำแผนวิสาหกิจชุมชน  หรือกิจการของวิสาหกิจชุมชนที่มีความสอดคล้องกับแผนชุมชน

 

4.ทำแผนงบประมาณในการดำเนินงาน ( กรณีมีค่าจดทะเบียนต่าง ๆ ) : โดยการจดทะเบียนการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู