มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบล ในจังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้า นางสาวดวงใจ สายบุตร เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจเกษตรกรปลูกกล้วย เพื่อจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจเกษตรผู้ปลูกกล้วย

ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์  ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 จากการสำรวจเกษตรกรผู้ปลูกกล้วย พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความประสงค์ที่จะจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ เพื่อจะได้มีกลุ่มที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ สนับสนุนให้มีการร่วมมือซึ่งกันและกันของคนภายในชุมชน เพื่อนำวัตถุดิบ ทรัพยากร หรือภูมิปัญญาของชุมชนมาใช้ให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ก่อเกิดความเข้มแข็ง สร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับวิสาหกิจชุมชน ซึ่งนำไปถึงการแปรรูปกล้วยเพื่อที่จะจัดจำหน่าย ในช่วงที่กล้วยราคาตก หรือมีกล้วยล้นตลาดก็จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างมาก และการจัดตั้งกลุ่มวิสาหิจเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยยังคงสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว และชุมชนอีกด้วย

ดังนั้นการที่เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาได้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในอนาคต ซึ่งนำไปถึงชุมชนพึ่งพาตนเองได้ และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งพร้อมสำหรับการแข่งขันทางการค้าในอนาคตไม่ว่าในระดับใด รวมถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในระดับสูงขึ้นต่อไป

 ภาพขณะลงพื้นที่พบเกษตรกรปลูกกล้วย

อื่นๆ

เมนู