รายงานประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์        

ด้วยดิฉันได้เข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยการปฏิบัติงานนั้นทางกรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดแผนการปฏิบัติงานมาให้ โดยจะแบ่งภาระหน้าที่ออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้

ด้านการนำเข้าข้อมูล

๑.๑ ข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอให้เป็นปัจจุบัน ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

๑.๒ สนับสนุนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลของหน่วยงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการสนับสนุนการดำเนินงาน

สนับสนุนการดำเนินงานในภารกิจงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

๒.๑ แก้ไขปัญหาความยากจน

๒.๒ กองทุนชุมชน

๒.๓ พัฒนากลุ่มอาชีพ

๒.๔ บูรณาการแผนพัฒนาตำบล

๒.๕ บริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช. ๒ค

๒.๖ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานด้วยช่องทาง Online และช่องทาง Offline

๒.๗ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการลงพื้นที่ ๑ ครั้ง/สัปดาห์

ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่  “โคก หนอง นา โมเดล” “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” โคกหนองนา กรมการพัฒนาชุมชน แปลงนายสมบัติ อ่อนน้ำคำ บ้านหนองแค หมู่ ๔ ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ

สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” กิจกรรมเอามื้อสามัคคี แปลงนายสนั่น สีสืบมา บ้านทุ่งจังหัน หมู่​ ๑ ตำบลทุ่ง​จังหัน​ อำเภอโนนสุวรรณ

ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาด ผู้บริหารตลาด ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ

ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบล กิจกรรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล (ตำบลโกรกแก้ว) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ

 

อื่นๆ

เมนู