ID12 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบลในจังหวัดบุรีรัมย์

          การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ข้าพเจ้า นายปฏิพัทธ์ ยิ้มพันธ์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภทนักศึกษา ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคมนั้น ข้าพเจ้าได้ร่วมจัดทำสื่อในการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับตำบลทุ่งจังหัน อาทิเช่น ลักษณะพื้นที่ของตำบล, อาชีพส่วนใหญ่ที่นิยมทำในชุมชน, แหล่งท่องเที่ยวและร้านอาหารภายในตำบล ในลักษณะของคลิปวิดีโอ ผ่านสื่อ Social media อย่าง Facebook ชื่อเพจว่า “U2T ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์” และอัพโหลดวิดีโอผ่าน Youtube ผ่านช่อง “U2T BRU” เพื่อยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของตำบลทุ่งจังหัน

 

อื่นๆ

เมนู