ศึกษาขั้นตอนการวางแผนปรับปรุงร้านกล้วยเบรกแตกแม่สำลี ให้ได้รับมาตรฐาน GMP

นางสาวสุพิชญนันทน์ คุณเที่ยง

ถ้าพูดถึงร้านกล้วยเบรกแตกแม่สำลี ชาวตำบลทุ่งจังหันหลายๆคน ต้องรู้จักเป็นแน่แท้ กล้วยเบรกแตกแม่สำลี ทำมาแล้วกว่า 20 ปี โดยแม่สำลีแปรรูปเอง จำหน่ายเอง ไม่มีลูกจ้าง และไม่มีพ่อค้าคนกลางมารับ ซึ่งกำลังการผลิตในแต่ละรอบจะอยู่ประมาณ 100 กิโลกรัม ซึ่งไม่ถือว่าน้อยเลยนะคะ  ทั้งยังสร้างรายได้หลักหมี่นต่อเดือน

จากการลงพื้นที่สำรวจร้านแม่สำลียังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้รับมาตรฐาน ร้านแม่สำลีมีหน้าร้านที่ไม่เด่นชัด ลักษณะเป็นเพิงเล็กๆอยู่ติดถนนสายหลัก แต่ไม่เป็นจุดสังเกต อีกทั้งยังไม่มีอาคารการผลิตที่เป็นสัดส่วนชัดเจน รวมไปถึงความสะอาดในจุดที่ใช้ผลิต ซึ่งเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสู่ผู้บริโภคได้ง่าย

ไม่มีคำอธิบาย

 

ทางกลุ่มผู้ทำงาน จึงทำการศึกษา วางแผนเพื่อปรับปรุงร้านเพื่อจะทำให้ได้รับมาตรฐาน GMP เพื่อจะเป็นด่านแรกในการขอมาตรฐานรับรองอื่นๆในอนาคต  ซึ่งการจัดเตรียมสถานที่และกำหนดแนวทางการปรับปรุงสถานที่ผลิต หลักการสำคัญจะมีอยู่ 3 ประการหลักๆ ได้แก่ การป้องกันการปนเปื้อน การลด ขจัด ทำลายจุลินทรีย์ก่อโรค ป้องกันการปนเปื้อนข้าม

ทั้งนี้การพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ผลิต ให้เข้าใจตรงกัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน จึงเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินงานครั้งนี้

อื่นๆ

เมนู