การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับโควิดในตำบลเพื่อกรอกลงในแบบฟอร์ม 06

ในเดือนสิงหาคมนี้ข้าพเจ้านางสาววิพาไล คันดุไล ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโควิด – 19 เพิ่มเติมเพื่อที่จะนำมากรอกลงในแบบฟอร์ม 06 ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ลงเก็บข้อมูล ณ หมู่ที่ 3 บ้านฝายใหญ่ จะเก็บข้อมูลในส่วนที่พักอาศัย และข้อมูลเกี่ยวกับตลาด ซึ่งการลงสำรวจในครั้งนี้ได้รับการให้ความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี สำหรับตลาดนัดเล็ก ๆ ภายในชุมชนที่ไว้ให้คนในชุมชนได้จับจ่ายซื้อของเพื่อนำไปใช้ในครัวเรือน ภายในตลาดก็ได้มีการใช้มาตรการป้องกันโรคโควิด -19 เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดให้มีทางเข้า-ออก ตลาดอย่างชัดเจน มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อทุกร้านในตลาด มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด – 19 การเว้นระยะห่างของแต่ละร้านอย่างน้อย 2 เมตร และจัดให้มีบริเวณทิ้งขยะอย่างมีระเบียบ จะเห็นได้ว่าผู้คนที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าทุกคนก็มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดโดยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่จับจ่ายซื้อของกัน ในส่วนพักอาศัยของคนในชุมชนก็มีการเก็บกวาดทำความสะอาดในทุก ๆ วัน มีการประเมินตนเองและคนในครอบครัวเสมอ มีการสังเกตุอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ หากพบอาการที่รุนแรงซึ่งจะนำไปสู่การเกิดโรคโควิด – 19 จะรีบพาไปพบแพทย์ทันที  มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเฉพาะก่อนเตรียม ปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับจากนอกบ้าน และเมื่อกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้านจะล้างมือ ชำระร่างกาย เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันที เพื่อป้องกันโรคภัยต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวและชุมชนซึ่งจะไม่ใช่แค่โรคโควิด – 19 เท่านั้น ในช่วงนี้จะเห็นได้ว่าคนในชุมชนก็เว้นระยะห่างกันมากขึ้นไม่มีการรวมกลุ่มกัน แต่ถ้ามีงานสำคัญต่าง ๆ ก็จะร่วมด้วยช่วยกันเสมอและยังคงรักษามาตรการในการป้องกันโรค

โควิด – 19 อย่างเคร่งครัด

สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้า อยากจะฝากให้ทุกท่านช่วยกันดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ไม่ไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมาก และถ้าหากกลับมาจากต่างจังหวัดขอความร่วมมือทุกท่านในการแจ้งผู้นำชุมชน อสม.ประจำชุมชน เพื่อที่จะได้เข้ากักตัวในสถานที่ที่ชุมชนได้จัดเตรียมไว้ให้ จะช่วยลดอัตราการกระจายของเชื้อโรคอีกด้วย และจะทำให้ประเทศของเราสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งไปได้อย่างแน่นอน

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู