ข้าพเจ้า นางสาวดวงกมล ชวารีรัมย์  เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลทุ่งจังหัน  อำเภอโนนสุวรณ จังหวัดบุรีรัมย์  ประเภทประชาชนสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ID12 ได้ลงปฏิบัติการทำงานในพื้นที่ตำบลทุ่งจังหัน  ภายในเดือนกันยายน  ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับโควิดในตำบลทุ่งจังหันเพื่อกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม 06

ได้ลงสำรวจโควิดในพื้นที่ในพื้นที่ หมู่ 10  ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์   ในขณะที่ได้ลงสำรวจพื้นที่ชาวบ้านในชุมชนที่นี่ก็ได้ให้ความร่วมมือในการตอบคำถามและกรอกข้อมูลให้เป็นอย่างดี  ในพื้นที่หมู่ 10 จะมีประชากรทั้งหมด 94 คน และจะมีสถานที่สำคัญในชุมชน คือ วัด โรงเรียน  และตลาด

และพบว่าชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ได้มีการป้องกันตัวเองจากโรคโควิดเป็นอย่างดีทุกคนได้มีการรับผิดชอบตัวเองต่อสังคมก่อนจากบ้านทุกคนจะมีการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และจุดสถานที่ต่างๆ เช่น วัด โรงเรียน ตลาด ก็ได้มีจุดคัดกรอง และจุดล้างมือเจลแอลกอฮอล์ เพื่อจะไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิดเข้ามาในชุมชนหมู่บ้านของตัวเองได้ และชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ได้มีการรับวัคซีนโควิดเกือบครบกันทุกคนแล้ว

อื่นๆ

เมนู