รายงานประจำเดือน กันยายน  พ.ศ. 2564

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์        

ด้วยดิฉันได้เข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยการปฏิบัติงานนั้นทางกรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดแผนการปฏิบัติงานมาให้ โดยจะแบ่งภาระหน้าที่ออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้

ด้านการนำเข้าข้อมูล

๑.๑ ผลการประเมินศักยภาพในระบบ cdd healthy fund ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  โดยจัดเก็บ รวบรวม บันทึก และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังนี้

๑) ข้อมูลประเมินผลการดำเนินงานกองทุนชุมชน ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

๒) ข้อมูลประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน

๑.๒ นำเข้าข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) สู่เว็บไซต์ ebmn.cdd.com ติดตั้งโปรแกรม eBMN ให้แก่ผู้นำเข้าข้อมูล เพื่อนำไปจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

๑.๓ ข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอให้เป็นปัจจุบัน ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

๑.๔ สนับสนุนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลของหน่วยงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการสนับสนุนการดำเนินงาน

สนับสนุนการดำเนินงานในภารกิจงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

๒.๑ แก้ไขปัญหาความยากจน

๒.๒ หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

๒.๓ กองทุนชุมชน

๒.๔ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๕ บูรณาการแผนพัฒนาตำบล

๒.๖ พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน

๒.๗ บริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช. ๒ค

๒.๘ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานด้วยช่องทาง Online และช่องทาง Offline

๒.๙ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการลงพื้นที่ ๑ ครั้ง/สัปดาห์

๑.สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอโนนสุวรรณ พื้นที่ดำเนินการ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ

๒.สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) พื้นที่ดำเนินการห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ

๓. ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลโนนสุวรรณ พื้นที่ดำเนินการห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

๔. ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลดงอีจาน พื้นที่ดำเนินการศาลาประชาคม หมู่ ๙ บ้านดอนพัฒนา ตำบลดงอีจาน

 

อื่นๆ

เมนู