ข้าพเจ้านางสาวนิภาภรณ์ ชัยพันธ์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564 ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามแบบฟอร์ม 06 หรือแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ซึ่งอยู่ภายใต้ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1มหาวิทยาลัย สถานที่ในการสำรวจข้อมูลแบบฟอร์ม 06 ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งจังหัน และหมู่ที่ 14 บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

จากการสำรวจพบว่า ประชาชนในชุมชนมีการประเมินตนเองและมีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการ ท้องเสียร่วมด้วย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที มีการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน เมื่อกลับจากการทำงานหรือกิจกรรมนอกบ้าน ให้ล้างมือ ชำระร่างกาย เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันที และที่สำคัญประชาชนมีการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ ยืน-นั่งห่างกัน อย่างน้อย 2 เมตร ไอจามปิดปาก เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส เพื่อให้ผู้ติดเชื้อมีจำนวนลดลง จนสามารถควบคุมได้ เมื่อเราเว้นระยะห่างกัน ไม่มีการสัมผัสกัน โอกาสติดเชื้อก็จะลดลงไปและไม่ช้าก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคนี้ได้ เพื่อผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันนะคะ

อื่นๆ

เมนู