รายงานผลการปฏิบัติงาน : นายรัฐธรรมนูญ ปะวันนัง

ประจำเดือน กันยายน

                                                                                                                   

          การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประจำตำบลทุ่งจังหัน ในครั้งนี้ ข้าพเจ้า นายรัฐธรรมนูญ ปะวันนัง ได้ลงพื้นที่ในตำบลทุ่งจังหันเพื่อสำรวจมาตรการ การป้องกันการแพร่เชื้อโควิด 19 ในแต่ละส่วนของตำบลทุ่งจังหัน พบว่าในปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในเขตพื้นที่ ตำบลทุ่งจังหัน พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 แต่ยังเป็นผู้ติดเชื่อที่เดินมาจากพื้นที่จังหวัดอื่น เข้าสู่สถานกักตัวที่รัฐจัดหาไว้ให้ ซึ่งในช่วงเดือนกันยายน พบว่าประชาชนที่มีความประสงค์ที่จะรับวัคซีน ได้รับการจัดสรรวัคซีนแล้ว ทั้งในกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปาะบาง และ กลุ่มผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ในปัจจุบันสถานการการได้รับวัคซีนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งจังหัน เหลือผู้ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มผู้ที่ไม่มีความประสงค์ที่จะรับวัคซีน หรือไม่รับวัคซีนแบบไขว้

ซึ่งในเดือนนี้เองทางคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประจำตำบลทุ่งจังหัน ได้มีการลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับ สถานการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 พบว่าประชาชนมีการรับรู้และระวังตัวเองเป็นอย่างดีเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทั้งในครอบครัว และเวลาออกมานอกพื้นที่ มีการสวมใส่แมส และล้างมืออยู่เสมอ ทั้งนี้ประชาชนยังช่วยกันสอดส่อดูแลระแวกหมู่บ้านของตนเองอีกด้วยว่ามีบุคคลจากนอกพื้นที่เข้ามาและปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ตั้งไว้หรือไม่

อื่นๆ

เมนู