สวนเกษตรอินทรีย์ ความพอเพียงที่หาได้อย่างเพียงพอ

นางสาวสุพิชญนันทน์ คุณเที่ยง

ในสถาณการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้หลายครอบครัวเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางต่างๆ คนที่เคยทำงานไกลถิ่น เริ่มทยอยกลับมาอยู่บ้านมากขึ้น และปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหนึ่งในอาชีพที่เลือกทำนั้นคือ “เกษตรกร” บางคนเริ่มจากปรับเปลี่ยนที่ดินที่มีอยู่จากเคยทำไร่มันสำปะหลัง ก็มีการจัดสรรพื้นที่แบ่งทำเกษตรผสม ผสาน ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผักสวนครัวอายุสั้น

เลี้ยงปลา เพื่อบริโภคในครัวเรือน สิ่งที่เห็นได้ชัดคือเกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตซึ่งจำเป็นมากในภาวะโรคระบาดและเศรษฐกิจฝืดเคืองแบบนี้

ส่วนตัวข้าพเจ้าเองมองว่าอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่ปลอดภัย อยู่ได้ด้วยการยืดหยุ่น การปรับใช้กลยุทธ์ต่างๆในการพัฒนาพื้นที่ เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตในแต่ละปี การได้ลงพื้นที่ สำรวจพูดคุยกับเกษตรกรเอง ถึงได้เข้าใจว่าเสน์ของการทำเกษตรคือการได้ใช้ชีวิตแบบพอเพียง เรื่อยๆ อยู่ได้ทุกสถาณการณ์

 

อื่นๆ

เมนู