ข้าพเจ้านาย อัตชัย ทองพูน ประเภทนักศึกษา ผู้ปฎิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ID12 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

การปฏิบัติงานของข้าพระเจ้าในเดือนพฤษภาคม เป็นการดึงข้อมูล 01 02 มากรอกลงรายงานสรุปการเก็บข้อมูลของแต่ละตำบลผ่านแอพ https://cbd.u2t.ac.th/ จาก สป.อว.

เปิดรูปภาพ

โดยเป็นการดึงข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาชีพของคนในชุมชน แหล่งวิสาหกิจชุมชน แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เกษตรกรในชุมชน พืชไร่พืชสวน และสัตว์เลี้ยงต่างๆ มาสรุปลงในแอพพลิเคชั่น

เปิดรูปภาพ

 

เปิดรูปภาพ

อื่นๆ

เมนู