ID12 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ข้าพเจ้า นายชินวิวัฒน์ แก้วอุดร เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภทนักศึกษา ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายนนั้น ได้ทำการลงพื้นที่โรงเรียนทุ่งจังหัน และวัดสว่างโพธิ์ทองวราราม ตำบลทุ่งจังหัน โดยได้ลงจัดสถานที่ เตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้หรับหรับแจกจ่ายให้แก่น้อง ๆ นักเรียนทุ่งจังหัน แล้วได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวเองจาก Covid-19 ชนิดของวัคซีน การทำ Face Shield การล้างมือต้าน Covid-19 พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และ Face Shield ให้แก่เจ้าอาวาสวัดสว่างโพธิ์ทองวราราม รวมทั้งร่วมกันทำความสะอาด เช่น เช็ดกระจก หน้าต่าง ลูกบิดประตู และสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน

 

และสิ่งสุดท้ายคือรณรงค์ให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 เพื่อช่วยกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต่อต้าน และจะช่วยลดความเสียหาย ผลกระทบที่รุนแรง เช่น  การแพร่กระจายของเชื้อ Covid-19

ลดความรุนแรงของเชื้อโรค ลดการครองเตียงในโรงพยาบสาลและลดอัตราการเสียชีวิตภายในประเทศอีกด้วย เพราะฉะนั้นแล้ว อย่าลืมฉีดวัคซีนกันนะครับ เพื่อตัวเอง เพื่อคนที่คุณรัก ด้วยความปรารถนาดีจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน คณะอาจารย์ตำบลทุ่งจังหัน…

 

 

อื่นๆ

เมนู