มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบล ในจังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้า นายอัตชัย ทองพูน เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการสำรวจ ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 จากการสำรวจหมู่บ้าน

พบว่าทางวัดสว่างโพธ์ทองวรารามซึ่งเป็นวัดในชุมชนตำบลทุ่งจังหันได้เตรียมการจัดงานประเพณีการเทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก ประจำปี พ.ศ.2564  เนื่องจากประเพณีการเทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก ถือเป็นการทำบุญที่สำคัญและมีความหมายมากที่สุดในสังคมไทยเนื่องจากเป็นประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่ทำสืบเนื่องมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบันเพราะความเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้ฟังเทศน์มหาชาติแล้วจะได้กุศลแรงและหากใครตั้งใจฟังให้จบในวันเดียวจะได้เกิดร่วมและพบพระศรีอรยเมตตรัยโพธิสัตว์ซึ่งจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต

 

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และวัดอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน

 

ทางวัดและชุมชนเลยให้ความสำคัญกับงานประเพณีนี้โดยคำนึงว่าจะได้สืบทอดประเพณีอันดีงามให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบทอดต่อไป

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, กลางแจ้ง และต้นไม้อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และกลางแจ้ง

อื่นๆ

เมนู