การเจริญเติมโตผลิตผลตามฤดูกาลในชุมชน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ตามโครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ข้าพเจ้า นางสาวสุจิตตรา โสนโชติ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการสำรวจชุมชนบ้านหนองหิน พบว่า ประชากรในชุมชนบ้านหนองหินส่วนมากทำอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก ปลูกทั้งพืชไร่และพืชสวนเป็นส่วนใหญ่ เช่น ยางพารา มันสำปะหลัง ทุเรียน กล้วย ลำไย เงาะ มะม่วง ข่า พริก ข้าวโพด มะเขือเทศ แตงโม และพืชหมุนเวียนอีกหลายชนิด ทั้งยังมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน้ำแร่ และดินที่เหมาะกับการปลูกพืชสวนเป็นอย่างดี

 

อื่นๆ

เมนู