• วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 08:00 น. ข้าพเจ้า นายกิตติ คิดถูก และทางทีม U2T ตำบลทุ่งจังหหัน ได้จัดกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T – COVID WEEK) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ณ โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน โดยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง COVID-19 ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 ในพื้นที่โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน ต.ทุ่งจังหัน ได้ตระหนัก เข้าใจเกี่ยวกับโรค COVID-19 สามารถปฏิบัติตน ก่อน-หลัง และป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ พร้อมสอนการทำหน้ากากเฟสชิวให้กับนักเรียน
    มาตรการป้องกันตัวเองเบื้องต้น
    การล้างมือทั่วไป
    การล้างมือเพื่อขจัดสิ่งสกปรกต่างๆ เหงื่อ ไขมัน ที่ออกมาตามธรรมชาติ และลดจำนวนเชื้อโรคที่อาศัยอยู่ชั่วคราวบนมือ การล้างมืออย่างถูกวิธีต้องล้างด้วยสบู่ก้อนหรือสบู่เหลว ใช้เวลาในการฟอกมือนานประมาณ 20 วินาที
    การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล
    การล้างมือในกรณีรีบด่วน ไม่สะดวกในการล้างมือด้วยน้ำและมือไม่ปนเปื้อนสิ่งสกปรก หรือสารคัดหลั่ง จากผู้ป่วย ให้ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ใช้เวลาประมาณ 15-25 วินาที

วิธีทำหน้ากากคลุมหน้าเฟสชิว

หน้ากากคลุมหน้าเฟสชิว ( Face Shield ) ช่วยป้องกันเชื้อโรคโควิค-19 และเชื้อโรคต่างๆ ที่เป็นละอองฝอย ไม่ให้กระเด็นเข้าสู่ดวงตา จมูกและปากหน้ากากเฟสชิว ที่ดีจะต้องมีความยาว ไม่น้อยกว่า 22 cm จำเป็นต้องทำให้มีความยาวเลยคาง ออกมาจากผู้สวมใส่

 

 

อื่นๆ

เมนู