U2T ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด
ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ข้าพเจ้า นางสาวสุธิดา ปัดไธสง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกรกฎาคมนั้น ข้าพเจ้าได้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังได้รับภารกิจให้ดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 ดังนี้
การลงพื้นที่รณรงค์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการเชิญชวนประชาชนในตำบลเข้ารับฟังการอบรมการทำเจลแอลกอฮอล์ และการทำสบู่เหลว เพื่อส่งเสริมการป้องกันตนเอง และประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน รวมถึงสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมเพื่อหารายได้ในครัวเรือนได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้รับมอบหมายภารกิจดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลทุ่งจังหันอีกด้วย ซึ่งข้าพเจ้าและทีมบางส่วนได้นำเจลแอลกอฮอล์ไปมอบให้กับบ้าน วัด โรงเรียน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกคนปลอดภัยห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด 19

อื่นๆ

เมนู