การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ข้าพเจ้า นางสาวดวงใจ สายบุตร เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกรกฎาคมนั้น ข้าพเจ้าได้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด 19 พบว่า จากการระบาดของโควิด-19 การระบาดที่เกิดขึ้นทุกพื้นที่ในประเทศไทยและทั่วโลก เราต้องร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างทุกภาคส่วน ในการรณรงค์เรื่องป้องกันตนเอง สร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ และการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ในโครงการ U2T เพิ่มเติมจากภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการที่จะเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการ ทั้งการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ การลงพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ที่ดูแลจะนำสื่อไปเผยแพร่ให้ประชาชนเพื่อส่งต่อข้อมูล ทั้งนี้เป็นการร่วมมือกับประชาชน ในตำบล
ทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
กิจกรรมที่ทำ คือการให้ความรู้ในการดูแลตนเอง และคนรอบข้าง ข้อมูลการฉีดวัคซีน และการสอนทำเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งเจลที่ได้จะนำไปมอบให้วัด โรงเรียน และชุมชน ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่มาเป็นวิทยากรในการทำเจลล้างมือ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะรับชมและปฏิบัติไปพร้อมกันกับวิทยากร ณ พื้นที่ตำบลทุ่งจังหัน

 

อื่นๆ

เมนู