มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบลในจังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้านายปฏิพัทธ์ ยิ้มพันธ์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้สำรวจได้ทำการสำรวจในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ คือ ตำบลทุ่งจังหัน หมู่ที่ 1 อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ประชาชนในหมู่บ้านนี้ประกอบอาชีพที่หลากหลาย อาทิ เกษตรกร ค้าขาย รับจ้างทั่วไป แต่อาชีพหลักส่วนใหญ่คือเกษตรกร โดยแบ่งออกเป็น ทำนา สวนยางพารา ไร่มันสำปะหลัง และไร่ข้าวโพด ปลูกทั้งพืชไร่และพืชสวนเป็นส่วนใหญ่ เช่น ยางพารา มันสำปะหลัง ทุเรียน กล้วย ลำไย เงาะ มะม่วงข่า พริก ข้าวโพด มะเขือเทศ แตงโม และพืชหมุนเวียนอีกหลายชนิด ทั้งยังมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน้ำแร่และดินที่เหมาะกับการปลูกพืชสวนเป็นอย่างดี รายได้เฉลี่ยประมาณ 10,000-15,000เดือน/ต่อครัวเรือน โดยการนำไปขายตามพื้นที่เกษตร ตลาดนัด และตามบ้านเรือนใกล้เคียง

อื่นๆ

เมนู