ข้าพเจ้านายทองคำ ขู่คำราม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

จากการที่ได้ลงพื้นที่สำรวจปฏิบัติงาน เมื่อเดือนมีนาคม2564  หมู่ที่ 9 บ้านทรัพย์เจริญ ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านายทองคำ ขู่คำรามได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านทรัพย์เจริญ ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น ที่ได้รับมอบหมาย และได้สสอบถามข้อมูลคนในชุมชน ชุมชนแห่งนี้นิยมส่วนมากทำอาชีพเกษตรกรทำไร่มันสำปะหลังสวนยางพารา และตำบลทุ่งจังหันมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงลาดต่ำจากทางทิศใต้ไปทางทิศเหนือลักษณะของดินจะมีสีแดงอิฐหินลูกรังปนทรายซึ่งสามารถปลูกมันสำปะหลังได้เป็นอย่างดี เดิมในพื้นที่มีน้ำบ่อที่มีน้ำไหลตลอดปี เป็นน้ำแร่ธรรมชาติที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆที่เป็นประโยชน์หลายชนิด

จากการสำรวจและสอบถามคนในชุมชนมากจะทำอาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชนคือ เกษตรกรรมเพื่อดำรงชีวิต รายได้เฉลี่ยประมาณ 10,000-15,000เดือน/ต่อครัวเรือน ปลูกมันสำปะหลังเป็นส่วนใหญ่ฤดูปลูกมันสำปะหลังโดยทั่วไปมันสำปะหลังสามารถปลูกได้ทุกเดือน โดยทั่วไปมักเริ่มในช่วงต้นฤดูฝนเป็นส่วนใหญ่กล่าวคือระหว่างเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม ส่วนการปลูกในช่วงปลายฤดูฝน สามารถเริ่มในเดือนพฤศจิกายน  ฤดูกาลเพาะปลูกนั้นถูกกำหนด โดยช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวและความชื้นที่มีอยู่ในดิน ชาวบ้านที่นี่ส่วนมากจะได้ทำการทำมันสำปะหลังและครัวเรือนจะทำกันไม่เกิน 20 ไร่ พอถึงฤดูเก็บเกี่ยวชาวบ้านก็จะนำผลผลิตที่ได้นำไปขายที่

1.บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัดอ.เสิงสาง

2.ช่วงพืชผล อ.โนนสุวรรณ

พอได้เป็นรายได้ให้แก่ครอบครัว

อื่นๆ

เมนู