มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบล ในจังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้า นายรัฐธรรมนูญ ปะวันนัง
เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน บ้านหนองแค หมู่ 4 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

          ข้าพเจ้าได้ดำเนินการสำรวจสินค้าและผลิตภัณฑ์ ในชุมชนบ้านหนองแค หมู่ที่ 4 พบว่ามีสินค้าที่น่าสนใจคือ การทอผ้า ในบ้านหนองแค หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งจังหัน การทอผ้าถือเป็นศิลปะและหัตถกรรมหรืองานฝีมืออย่างหนึ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นกรรมวิธีการผลิตผืนผ้าโดยใช้เส้นด้ายพุ่งและเส้นด้ายยืนมาขัดประสานกันจนได้เป็นผืนผ้า ทั้งนี้ต้องมีเครื่องมือในการทอ เรียกว่า หูก หรือกี่ ที่ใช้ในการทอผ้า ทั้งนี้จากการสำรวจจากชาวบ้าน บ้านหนองแค พบว่าชาวบ้านมีการนำเส้นด้ายที่ผ่านการย้อมสีแล้วมาจากชาวบ้านในจังหวัดชัยภูมิ ในราคา 200 บาท ซึ่งหนึ่งมัดสามารถนำมาทอผ้าได้ 12 เมตรโดยประมาณ ซึ่งจะนำมาแบ่งขายได้จำนวน 6 ผืน ซึ่งชาวบ้านสามารถนำไปขายได้ผืนละ 600 – 700 บาท จะเห็นได้ว่าในการทอผ้าหนึ่งครั้ง ใช้เวลาประมาณ 3 วัน ชาวบ้านจะมีรายได้เฉลี่ย 4000 บาท ในปัจจุบันชาวบ้านในตำบลทุ่งจังหันมีความสามารถในการรวมกลุ่มกับเพื่อทอผ้าส่งขาย แต่ยังพบอุปสรรคในด้านการตลาดเนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ยังขาดองค์ความรู้ด้านการตลาด จึงทำให้ยังไม่สามารถรวมกลุ่มกันได้ ซึ่งในอดีตพบว่าชาวบ้านในพื้นที่ได้อาศัยการทอผ้าไหมในการหารายได้เสริมนอกเหนือจากภาคการเกษตร แต่ในปัจจุบันพบว่าความนิยมในการเลี้ยงตัวหม่อนไหมมีอัตราลดน้อยลงทำให้ชาวบ้านต้องหันมาอาศัยการทอผ้าฝ่ายแทน ซึ่งผลจากการสำรวจพบว่าชาวบ้านกลุ่มที่มีการทอผ้า จะยังอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ หรือระหว่าช่วงอายุ 50 – 65 ปีโดยประมาณ และจัดเป็นกลุ่มแม่บ้านทั้งหมด

อื่นๆ

เมนู