ข้าพเจ้า นางสาวอังคณา ดวงดี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 06 หรือแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectious diseases) ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

สถานที่ในสำรวจข้อมูลนั้น ได้ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลโดยการสอบถามข้อมูลตามแบบฟอร์ม 06 ทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านทวีทรัพย์ หมู่ 5 ,  บ้านโนนสำราญ หมู่ 6  และบ้านทุ่งรวงทอง หมู่ 12  ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นข้อมูลในแบบสำรวจอ้างอิงตามแนวทางปฏิบัติของ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยเน้นสอบถามข้อมูลตามแบบสำรวจชุดที่  1  สำหรับที่พักอาศัย

จากการสอบถามข้อมูลพบว่า  โดยส่วนใหญ่ มีการประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือไม่ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง , มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วยหรือไม่ หากมีจะรีบไปพบแพทย์ทันที ,  มีการดูแลสุขอนามัยโดยการล้างมือบ่อยๆเวลาทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน ทั้งยังกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ การใช้ช้อนกลาง และมีการใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวแยกกัน เช่น ผ้าเช็ดตัว ช้อน แต่ก็มีบ้างบางครั้งที่ใช้แก้วร่วมกัน และเวลาเมื่อกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้าน มีการล้างมือ ชำระร่างกาย เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันทีด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ ในการลงพื้นที่สอบถามข้อมูลทั้ง 3 หมู่บ้าน ได้มีการป้องกันตนเองโดยการส่วมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาและล้างเจลแอลกอฮอล์เมื่อจับสิ่งของต่างๆ และคนในชุมชนนั้นได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี

 

อื่นๆ

เมนู