มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบล ในจังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้า นางสาวดวงใจ สายบุตร เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจ หมู่บ้านทุ่งจังหัน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 จากสำรวจหมู่บ้าน พบว่า หมู่บ้านแห่งนี้บ้านทุ่งจังหัน อยู่ในเขตพื้นที่ ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ พื้นที่ชุมชนมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม โอมล้อม ไปด้วยผืนนา และเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญของอำเภอโนนสุวรรณ คนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร ทำไร่ ทำนา มีวิถีชุมชนที่เรียบง่าย อีกทั้งชุมชนแห่งนี้มีการอนุรักษ์การทอผ้าไหม การสาวไหม การมัดหมี่ การปั่นด้าย เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบในการทอผ้าแบบวิถีชาวบ้าน

การสาวไหม คือ การดึงเส้นใยไหมออกจากรังไหมหลายๆรังในขณะต้มในน้ำร้อนผ่านอุปกรณ์สาวไหม มารวมเป็นเส้นเดียว โดยเส้นใยจะพันกันเป็นเกลียวทำให้เกิดการยึดเกาะของเส้นใยไหมทำให้ได้เส้นใยที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นให้พอเหมาะสำหรับนำมาทอเป็นผืนได้ เส้นไหมที่ได้จึงมีความเหนียว ทนทาน และเลื่อมมันจากการหักแหของแสง

มัดหมี่ เป็นกรรมวิธีการทอผ้าแบบหนึ่ง ที่อาศัยการย้อมเส้นด้ายก่อนการทอ ทั้งที่ย้อมเฉพาะด้ายพุ่งและย้อมด้ายยืน เพื่อให้เมื่อทอผ้าออกม้าเป็นผืนแล้ว เกิดเป็นลวดลายและสีสันตามที่ต้องการ

อื่นๆ

เมนู