ข้าพเจ้า นายกิตติ คิดถูก ได้ดำเนินงานลงพื้นที่ บ้านซับสมบูรณ์ ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
ข้าพเจ้า เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในภูมิลำเนา ของ หมู่ 7 บ้านซับสมบูรณ์ สิ่งที่สังเกตเห็นเมื่อได้เข้าไปเก็บข้อมูล บางบ้านได้มีการเลี้ยงเเพะเป็นอาชีพเสริม เเพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมสำหรับเกษตรรายย่อยเนื่องจากแพะเป็นสัตว์ขยายพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว เลี้ยงง่ายแพะสามารถกินสิ่งที่เหลือจากการเกษตรได้อย่างดีพบว่าการเลี้ยงแพะเนื้อของคนในหมู่บ้าน เลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพเสริม ส่วนใหญ่เกษตรกรเริ่มเลี้ยงจากฟาร์มขนาดเล็ก
(พ่อพันธุ์เฉลี่ย 1 ตัว แม่พันธุ์เฉลี่ย 10-20 ตัว อายุการใช้งาน 5 ปี ) ต้นทุนรวมทั้งสิ้น (TC) เท่ากับ688,005บาท ต้นทุนคงที่ (TFC) เท่ากับ322,400 บาท ต้นทุนผันแปร (TVC) เท่ากับ365,605 บาทและต้นทุนเฉลี่ย 3,887 บาทต่อตัวส่วนใหญ่จำหน่ายแพะเพศเมียเพื่อทำพันธุ์ในราคา 5,500 บาทต่อตัวและแพะเพศผู้สำหรับบริโภค (แพะมีชีวิต)ในราคา 3,500 บาทต่อตัวเฉลี่ยกำไรสุทธิ1,262 บาทต่อตัวการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน พบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ(NPV) เท่ากับ84,363 บาท อัตราผลตอบแทนภายในของฟาร์ม ( IRR ) เท่ากับ22 % และมีระยะคืนทุนโครงการเลี้ยงแพะเนื้อ(PB) เท่ากับ3 ปี 9 เดือน ตามลำาดับ ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ในการลงทุนเลี้ยงแพะเนื้อ สำหรับวิถีทางตลาดแพะเนื้อจากสัดส่วน 100 %พบว่าส่งออกไปยังพ่อพ่อค้าคนกลางหรือจังหวัดไกลเคียงมารับซื้อถึงในพื้นที่จึงเหมาะสำหรับเกษตรกรที่จะเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพเสริมนำไปสู่การเลี้ยงที่เป็นธุรกิจในอนาคตต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู