ข้าพเจ้า นางสาวดวงกมล  ชวารีรัมย์ เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอ

โนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์  ประเภทประชาชนสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ID12 ได้ลงปฏิบัติการทำงานในพื้นที่ตำบลทุ่งจังหัน  ภายในเดือนมีนาคม

ข้าพเจ้า  ได้ลงพื้นที่สำรวจเรื่อง ประเพณีของดีโนนสุวรรณ ประเพณีนี้จัดขึ้นประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี โดยมีกิจกรรมประกวดเทพีชาวสวน ประกวดขบวนแห่พืชผลทาการเกษตร ประกวดผลผลิตทางการเกษตรออกร้านจำหน่าย ผลผลิตการเกษตร ทางตำบลทุ่งจังหันก็ได้มีการส่งเข้าประกวดหลายรายการและมีสินค้า OTOP ต่างๆในชุมชนไปขายเพื่อได้เป็นรายได้ให้แก่ชุมชน

 

อื่นๆ

เมนู