ความสามัคคีและวิถีชีวิตผู้คนในชุมชน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์

การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ตามโครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ข้าพเจ้า นางสาวสุธิดา ปัดไธสง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินการสำรวจชุมชนบ้านหนองหินพบว่า ประชากรในชุมชนบ้านหนองหินส่วนมากทำอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก ปลูกทั้งพืชไร่และพืชสวนเป็นส่วนใหญ่ เช่น ยางพารา มันสำปะหลัง ทุเรียน กล้วย ลำไย เงาะ มะม่วงข่า พริก ข้าวโพด มะเขือเทศ แตงโม และพืชหมุนเวียนอีกหลายชนิด ทั้งยังมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน้ำแร่และดินที่เหมาะกับการปลูกพืชสวนเป็นอย่างดี

 

 

นอกจากเรื่องการทำเกษตรผสมผสานของคนในชุมชน ข้าพเจ้ายังได้เห็นความสามัคคีของคนในชุมชนบ้านหนองหินที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยการร่วมกันสร้างพระประธานองค์ใหญ่ ณ วัดซับสมบูรณ์ ซึ่งมีที่ตั้งในเขตความรับผิดชอบของหมู่ 8 บ้านหนองหิน

 

จากการสำรวจหมู่บ้านหนองหิน ข้าพเจ้าได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำที่เหมาะกับการทำการเกษตร ทั้งได้เห็นความสามัคคีและวิถีชีวิตผู้คนในชุมชนที่เข้มแข็ง

อื่นๆ

เมนู