นางสาวสุจิตตรา โสนโชติ

จากการลงพื้นที่เพื่อการสำรวจและเก็บข้อมูลของชุมชน เพื่อนำช้อมูลมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้น ดิฉันได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ ในหมู่ที่ 5 บ้านทวีทรัพย์ และ หมู่ที่ 6 บ้านโนนสำราญ ซึ่งดิฉันได้ทำการลงพื้นที่ เมื่อ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยได้รับการร่วมมือจากคนในชุมชนในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี

ในลงพื้นที่สำรวจ พบว่า คนในชุมชนมีทั้งที่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำนา ทำไร่ ทำสวน  คิดเป็นร้อยละ  41.6 อาชีพรับจ้างทั่วไป  คิดเป็นร้อยละ 52.7 และการว่างงาน คิดเป็นร้อยละ 5.5 จะเห็นได้ว่ามีในชุมชนมีการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปมากที่สุด รองลงมาคือเกษตรกร

ปัญหาที่พบจากการลงพื้นที่ คือ

  1. 1. ปัญหาปากท้อง เนื่องจากไม่มีรายได้ หรือรายได้น้อย ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย

2.. ปัญหาพืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ำ ทำให้เกิดการขาดทุน รายรับไม่พอรายจ่ายในการลงทุนทำการเกษตร

  1. ปัญหาหนี้สิน ในบางครัวเรือนมีหนี้สินสะสม
  2. ปัญหาการทิ้งขยะ ซึ่งปัญหานี้เกิดจากในบางครัวเรือนไม่มีพื้นที่ในการจัดการขยะ ทำให้มีการนำขยะไปทิ้งในที่ต่างๆ ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา
  3. ปัญหาการไม่มีไฟฟ้าตามแนวถนนในเขตชุมชน ทำให้การเดินทางในตอนกลางคืนเป็นเรื่องลำบาก คนในชุมชนส่วนใหญ่อยากให้มีไฟฟ้าตามแนวถนน
  4. ปัญหายาเสพติด

และในการสอบถามเกี่ยวกับเรื่อง โควิด 19 นั้น พบว่าคนในชุมชนทราบถึงอาการของโรคนี้พอสมควรจากการติดตามข่าวสารในโทรทัศน์ วิทยุ และโทรศัพท์มือถือ และได้มีการป้องกันดูแลตนเองเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู