ข้าพเจ้านางสาวสุธาทิพย์ พุ่มพวง ประเภทนักศึกษา ID12 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์หลักสูตร: ID12 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ เป็นหลัก ประเภทของการผลิตที่ปลูกมากที่สุดคือ มันสำปะหลัง ข้าว  แต่ก็มีเกษตรกรบางครัวเรือนที่ปลูก ข้าวโพดฝักอ่อน กล้วย ข่า และพืชผักอื่นๆ เป็นส่วนน้อย และมีการเลี้ยงสัตว์

ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาความยากจน หนี้สินสะสมจำนวนมาก รายจ่ายมากกว่ารายรับ ปัญหาราคาของผลผลิตจากภาคการเกษตรค่อนข้างตกต่ำและแหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งก็มีบางครัวเรือนที่เช่าที่ดินทำการเกษตร รวมทั้งการทำสินค้า OTOP แต่เนื่องจากไม่มีตลาดในการส่งขายจึงทำให้ขาดทุนเลยเลิกทำ และในส่วนของการปลูกพืชเศรษฐกิจนั้น พบว่ากล้วยที่เป็นโรคตายพรายในกล้วย จำเป็นต้องตัดทิ้งเพราะไม่รู้วิธีการดูแลรักษา และปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมคือเรื่องขยะซึ่งในชุมชนนั้นไม่มีการจัดการกับขยะ ครัวเรือนส่วนใหญ่ก็จะเผาขยะในพื้นที่ของตนเอง แต่ก็มีบางครัวเรือนที่นำขยะไปทิ้งในบริเวณต่าง ๆ ในเขตชุมชนทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อื่นๆ

เมนู