ข้าพเจ้า นางสาวกัลยาลักษณ์ ลำภา ผู้ดำเนินงานสำรวจ หมู่1 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

จากการสำรวจชุมชนแห่งนี้ได้พบสิ่งที่น่าสนใจสิ่งหนึ่ง คือ โคก หนอง นา โมเดล ตั้งอยู่ บ้านเลขที่ 108 หมู่ 1 ตำบลทุ่งจังหัน ซึ่งเป็นพื้นที่ของนายดาว การสร้าง ผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านแห่งนี้

โคก หนอง นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้น ๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบ ซึ่งโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน

สำหรับโคก หนอง นา โมเดล แห่งนี้ยังคงดำเนินการจัดทำต่อไปอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ผู้สำรวจได้เห็นเป็นการจัดสรรและใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า คือ มีบ้าน มีบ่อเลี้ยงปลา มีการปลูกผักและปลูกไม้ผลต่างๆ  เป็นสิ่งที่อุดมสมบูรณ์อย่างมาก เป็นการใช้ชีวิตที่พอเพียง อีกทั้งยังเป็นต้นแบบที่สามารถให้ผู้อื่นนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้อีกด้วย

อื่นๆ

เมนู